Jak zostać rekruterem IT?

Obecnie coraz częściej pracodawcy podejmują decyzje o podjęciu współpracy z osobami posiadającymi własne firmy realizujące tzw. Recruitment Process Outsourcing (RPO) czyli outsourcing procesu rekrutacji. Samozatrudnienie to wygodne opcja w wielu sytuacjach. Prowadzenie działalności i praca na własny rachunek oznacza bowiem większą elastyczność, oraz niższe podatki i składki.

Działalność rekrutera IT sprowadza się w tym przypadku do budowy profili kwalifikacyjnych, przygotowywania ogłoszeń o pracę, informacji o wakatach, oceny kandydatów czy przygotowywania umów o pracę. Agencje zatrudnienia obsługują wszystkie osoby zainteresowane znalezieniem zatrudnienia, bez względu na ich formalny status na rynku pracy.

Kody PKD dla rekrutera IT

Według Polskiej klasyfikacji działalności, działalność rekrutera można zakwalifikować jako związaną z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, pod numerem PKD 78.10.Z. Podklasa ta obejmuje działalność w zakresie pozyskiwania ofert pracy, poszukiwania pracowników oraz kierowania ich do pracy, przy czym osoby te nie są pracownikami agencji pracy.


Podklasa ta obejmuje:

  • wyszukiwanie pracowników, weryfikację kandydatów, kierowanie do pracy, włącznie z wyszukiwaniem i kierowaniem do pracy personelu kierowniczego,
  • działalność biur i agencji castingowych, takich jak: agencje zajmujące się obsadą ról teatralnych,
  • działalność związaną z poszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników przez Internet.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanej w 74.90.Z.

Jak zostać rekruterem IT?

Kto może założyć agencję zatrudnienia?
Agencje zatrudnienia może założyć każdy. Na podstawie rozdz. 6 oraz art. 85-85a i 121-121b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  warunkami prowadzenia agencji zatrudnienia są: brak zaległości finansowych, niekaralność za przestępstwa związane z rynkiem pracy oraz brak otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

Podejmując decyzję o formie prowadzenia działalności mamy pełen wachlarz możliwości (działalność gospodarcza, dowolna spółka handlowa z wyłączeniem spółki partnerskiej).

Należy pamiętać, że z uwagi na to że agencja zatrudnienia kwalifikowana jest jako działalność regulowana w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018.646 z późn. zm.), koniecznym elementem jest złożenie wniosku o wpis do odpowiedniego rejestru (KRAZ).

Outsourcing procesów rekrutacyjnych

Outsourcing procesów rekrutacyjnych zyskuje coraz większą popularność wśród średnich i dużych firm. Proces ten w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi opiera się na zlecaniu zadań niezależnym dostawcom zewnętrznym bądź specjalistycznym firmom, które zajmują się oferowaniem usług lub sprzedażą na zasadzie stałej współpracy wykonywania zadań dotyczących funkcji personalnej, które zwykle są realizowane przez pracowników przedsiębiorstwa. W wielu firmach outsourcing HR wyraża się  między innymi  w zlecaniu zadań rekrutacji.

Podjęcie współpracy z agencją zatrudnienia

Nawiązanie współpracy w zakresie procesu rekrutacyjnego powoduje potrzebę uregulowania kwestii przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy. Najczęściej w przypadku podjęcia działalności gospodarczej przez rekrutera, model współpracy polega na aktywnym wyszukiwaniu w imieniu klienta (potencjalnego pracodawcy) kandydatów do pracy, nie bazując wyłącznie na własnej bazie kandydatów.

W tej sytuacji spółka zlecająca poszukiwanie ma status administratora danych osobowych i  w związku z tym  decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania. Opierając się na powyższym modelu należy więc podpisać z agencją umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na podstawie której przedsiębiorca powierza do przetwarzania dane osób ubiegających się w niej o zatrudnienie/dane rekrutacyjne.

Jesteś rekruterem i chciałbyś skorzystać z mojego wsparcia w obszarach prawnych?

Administratorem danych osobowych jest Linke Kulicki Education sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 31 / lok. 54, 00-893 Warszawa, NIP 1182211564, KRS 0000852943 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przekazywania Pani/Panu informacji handlowych drogą elektroniczną. Pana/Pani dane zostaną usunięte po odwołaniu zgody lub po zakończeniu prowadzenia działań marketingowych lub wysyłki informacji handlowych przez Administratora. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, dostępu do informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: biuro@linkekulicki.pl. Pani/Pana dane będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Administrator potrzebuje Pana/Pani Danych Osobowych aby zrealizować wskazany cel przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przeciwnym wypadku podane cele nie będą mogły być zrealizowane.